ดูแลผู้สูงอายุ

บ้านคนชรา

ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ด้วยความเอาใจใส่ละความเข้าใจเหมือนเป็น พ่อแม่ของตัวเอง