ควาามสุข

ความอบอุ่น

ความสุขที่ได้จากการที่ลูกหลานมาเยียมเยืยนพุดคุยดูแล ทำกิจกรรมร่วมกันถือเป็นความสุขที่สุดสำหรับผู้สูงอายุ