ความเอาใจใส่

Nursing home go

ในวันสำคัญอย่างสำคัญทางศาสนา ตักบาตร ถวายสังฆทาน ฟังธรรมะ มีเจ้าหน้าทีพาไปทำบุญ และการเดินพักผ่อนยามเย็น