TAOZIHOME

Service

บ้านเถาจือ โฮม คือที่อยู่ของคนชราที่ได้ตะหนักถึงความสุขภาพของผู้สูงอายุจึงได้เปิดบ้านพักเพื่อช่วยเหลือดูแลตลอด 24 ชั่วโมง