การดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยกับต่างประเทศต่างกันอย่างไร

เมื่อโลกเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนสุดๆ คือเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันออกไป เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนก็คืออย่างประเทศสหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมนี ประเทศเหล่านี้คือประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนประเทศกำลังพัฒนาก็คือประเทศไทย ประกอบกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การดูแลผู้สูงอายุระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศที่พัฒนาแล้วยังคงมีความแตกต่างกันอยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในระดับใดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจด้วยกันทั้งสิ้น

ความแตกต่างของการดูแลผู้สูงอายุระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ

สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจก่อนนั่นคือเรื่องของวัฒนธรรม คนไทยเป็นชนชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวมาอย่างยาวนาน เป็นความรู้สึกของครอบครัวที่ไล่ลำดับความเคารพนับถือตามอายุนั่นหมายถึงว่าคนที่อายุน้อยกว่าจะให้ความเคารพคนที่อายุมากกว่าซึ่งตรงจุดนี้ส่งผลมายังเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุด้วย คนไทยจำนวนมากมองว่าการให้ผู้สูงอายุดูแลตนเองหรือการส่งไปยังบ้านพักคนชราเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นักในความรู้สึกลึกๆ ของจิตใจคนไทยส่วนใหญ่ นั่นทำให้บ้านพักคนชราหรือธุรกิจเกี่ยวกับคนชราหลายๆ ประเภทอาจยังไม่ค่อยได้รับความสนใจในสังคมไทยเท่าไหร่นัก ด้วยความที่คนไทยมองว่าสิ่งเหล่านี้ควรเป็นสิ่งที่ลูกหลานพึงต้องปฏิบัติกับผู้สูงอายุในครอบครัวมากกว่าจะให้คนอื่นมาปฏิบัติให้นั่นเอง เป็นค่านิยมที่ถูกปลูกฝังรากลึกมาอย่างยาวนานแต่ในอนาคตหากกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวก็อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดกันอยู่บ้างเหมือนกัน

แต่สำหรับในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วตามแถบยุโรปหรือสหรัฐฯ พวกเขาเหล่านี้จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศไทยมากพอสมควรนั่นคือเรื่องของการอยู่เป็นครอบครัวอาจไม่ได้มีความผูกพันเท่าคนไทย ส่งผลให้คนสูงอายุส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าสามารถดูแลตนเองได้รวมถึงการไปอยู่ในบ้านพักคนชราของต่างประเทศไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผู้สูงอายุที่โดนทอดทิ้งนั่นทำให้ธุรกิจบ้านพักคนชราและธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุในต่างประเทศกลายเป็นสิ่งที่มีการแข่งขันสูงมาก ซึ่งนั่นก็เป็นปัจจัยมาจากแนวความคิดที่แตกต่างกันนั่นเอง

สรุปแบบง่ายๆ ก็คือด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างทำให้การดูแลของผู้สูงอายุในประเทศไทยยังคงถูกมองว่าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเป็นหลักที่ต้องเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุในขณะที่ต่างประเทศพวกเขามองว่าผู้สูงอายุสามารถได้รับการดูแลปกติจากคนทั่วไปได้เพราะสังคมของเขาไมได้รู้สึกว่าต้องให้ลูกหลานดูแลเพียงอย่างเดียว นั่นจึงเป็นความแตกต่างในการดูแลผู้สูงอายุของคนไทยกับต่างประเทศที่ยังคงเห็นได้อย่างชัดเจนมากๆ นั่นเอง